Garantie

Wij houden ons aan de richtlijnen van de VDH.

Dit betekend dat u een koopcontract krijgt van de VDH.

 

WAAROM EEN KOOPCONTRACT?


Het is binnen de rashondenfokkerij veelal geen gewoonte om gebruik te maken van een koopcontract. Een
aankoop, zo emotioneel als de aanschaf van een aandoenlijke, wollige pup,daar hoort geen zakelijk contract bij is
een veel gehoord argument of het kopen of verkopen van een hond behoort een vertrouwenskwestie te zijn is een
andere. Toch valt er op dit soort gedachtegoed wel een en ander af te dingen.
Een koopcontract beperkt namelijk de aansprakelijkheden van de fokker enerzijds en beschermt
de rechten van de koper anderzijds. Gelukkig blijkt dat dit gedachtegoed met betrekking tot het
niet afsluiten van een koopcontract aan het veranderen is.
De goedwillende puppykoper hecht natuurlijk beiden aan een goede onderlinge
verstandhouding. De puppykoper kan voor zijn vragen terecht bij de fokker en de fokker geeft
begeleiding en advies aan de kersverse eigenaar van zijn fok product terwijl de pup koper zich
keurig houdt aan alle adviezen van de fokker en haar of hem regelmatig verblijdt met een kort
berichtje of een aandoenlijke foto van de zich goed ontwikkelende puber. Zo hoort het te gaan
en gelukkig gaat het in heel veel gevallen ook zo. Daar doet het gebruiken van een
koopcontract niets aan af. Als de koop of verkoop naar tevredenheid verloopt voor beide partijen
blijft het koopcontract verstoffen in de la.
De rechten en verplichtingen van koper en verkoper worden pas belangrijk als er een meningsverschil ontstaat.
Dan kun je als puppykoper maar zeker ook als fokker maar beter in het bezit zijn van een door beide partijen
ondertekende koopovereenkomst. In zo'n overeenkomst staan de rechten en plichten van beide partijen
opgenomen. Zo wordt er onder meer in beschreven of zich in het ras waartoe de pup behoort bepaalde
gezondheidsproblemen voordoen en zo ja welke en of de ouderdieren van de pup hierop zijn getest. Dit heeft te
maken met de zorgvuldigheid waarmee de pup is gefokt. Als deze zorgvuldigheid is betracht, kan dat in een
procedure voor de Burgerlijke Rechter veel verschil maken voor de aansprakelijkheid van de fokker voor de
kosten die de puppyprijs te boven gaan (denk aan dierenartskosten, medicijnen, etc.). Met het opnemen van een
dergelijke bepaling voldoet een fokker bovendien aan zijn informatieplicht en kan een puppykoper later niet
zeggen dat hij niet op de hoogte was van het feit dat dergelijke gezondheidsproblemen zich binnen het door hem
uitgekozen ras voordeden. De puppykoper heeft door het koopcontract de zekerheid dat zijn pup met
zorgvuldigheid is gefokt en dat hij is geïnformeerd over de gezondheidsproblemen die zich binnen het ras
voordoen.
Als basis voor deze zorgvuldigheidsvereisten wordt teruggevallen op het fok reglement van de rasvereniging
waarin de specifiek voor het ras geldende aandoeningen zijn opgenomen. Dit fok reglement wordt als Ras specifiek
Fok Reglement (RFR) opgenomen in de voorwaarden voor certificering. Evenals het afsluiten van een
koopcontract trouwens.De puppykoper heeft door het koopcontract de zekerheid dat zijn pup met zorgvuldigheid
is gefokt en dat hij is geïnformeerd over de gezondheidsproblemen die zich binnen het ras voordoen.
De rasvereniging van Duitse Herdershonden adviseert sinds jaren dat fokkers en puppykopers een door de
rasvereniging geadviseerde koopovereenkomst gebruiken. Veel fokkers binnen de VDH doen dit ook. Indien een
geschil ontstaat, hebben VDH leden toegang tot de laagdrempelige Commissie van Beroep. De Raad van Beheer
is vol lof over het pro-actieve beleid van de VDH en neemt dit beleid over.


Paraaf fokker                                                                                                                                                                 Paraaf koperDe puppykoper heeft door het koopcontract de zekerheid dat zijn pup zorgvuldig is gefokt en dat hij is
geïnformeerd over de gezondheidsproblemen die zich binnen het ras voordoen.Paraaf fokker                                                                                                                                                                   Paraaf koper
V.D.H  VERENIGING VAN FOKKERS EN LIEFHEBBERS VAN DUITSE HERDERSHONDEN KOOPOVEREENKOMST*


De ondergetekenden:
1. Naam: ........................................................................................................
Adres: ........................................................................................................
Postcode: ...................... Woonplaats: ......................................................
hierna te noemen “de verkoper” en
2. Naam: ........................................................................................................
Adres: ........................................................................................................
Postcode: ...................... Woonplaats: ......................................................
hierna te noemen “de koper”.
In aanmerking nemende dat:
- de verkoper eigenaar is van de hierna omschreven rashond van het ras Duitse
Herdershond en te kennen geeft deze te willen verkopen;
- de koper de hierna omschreven rashond van het ras Duitse Herdershond van de
verkoper wil kopen voor de hierna te noemen koopsom;
- met betrekking tot de gezondheid van de rashonden van het ras Duitse
Herdershond bepaalde gezondheidsproblemen voorkomen;
- uit tot nu toe bekende onderzoeken blijkt dat onder andere de navolgende
gezondheidsproblemen voorkomen bij rashonden van het ras Duitse Herdershond:
heupdysplasie en ellebogendysplasie
- de verkoper alle zorgvuldigheid in acht heeft genomen bij de totstandkoming van
haar fokprogramma en de gezondheid van de honden volgens het ras specifieke
fok reglement van de rasvereniging
- de koper en de verkoper de inhoud van hun overeenkomst en de daaruit
eventueel voortvloeiende gevolgen wensen te regelen.
Paraaf fokker Paraaf koper
Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:
Artikel 1: Omschrijving rashond
1. Het betreft de hond van het ras (Duitse Herdershond) geboren uit:
a. Naam vader hond: ____________________________________________________
Geboortedatum vader hond: _____________________________________________
Tatoeage-/chipnummer: ________________________________________________
Stamboeknummer: ____________________________________________________
Kleur: _____________________________ Beharing: ________________________
Exterieur kwalificaties: _________________________________________________
Diploma's/certificaten: _________________________________________________
Officiële uitslagen gezondheidsonderzoeken:________________________________
____________________________________________________________________
b. Naam moederhond: __________________________________________________
Geboortedatum moederhond: ____________________________________________
Tatoeage-/chipnummer: ________________________________________________
Stamboeknummer: ____________________________________________________
Kleur: _____________________________ Beharing: ________________________
Exterieur kwalificaties: _________________________________________________
Diploma's/certificaten: _________________________________________________
Officiële uitslagen gezondheidsonderzoeken:________________________________
____________________________________________________________________
2. Omschrijving van de rashond, verder te noemen "de hond":
Geboortedatum: _________________ Geslacht:  reu  teef
Kleur: ____________________Beharing: __________________________________
Tatoeage-/chipnummer: ________________________________________________
Naam: ______________________________________________________________
N.H.S.B. nummer: ____________________________________________________
Bijzondere kenmerken:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________Paraaf fokker                                                                                                                                                                 Paraaf koperArtikel 2: Koop


1. De verkoper verkoopt de hiervoor in artikel 1 lid 2 omschreven hond aan de koper
voor de koopsom van €: _______ (zegge: _____________________________ ).
2. Dit bedrag wordt door de koper bij de aflevering van de hond voldaan of door koper
wordt aan verkoper een aanbetaling gedaan van € ________ (zegge ________) d.d
________ terwijl het restant bedrag van € ________ (zegge ________) wordt
voldaan bij aflevering van de hond d.d. ________
3. De verkoper en de koper verklaren dat de hond tenminste zeven weken oud is op de
datum van overdracht van de verkoper aan de koper. De datum van de overdracht
wordt vastgesteld op: ________, op welke datum de hond op een nog nader tussen
partijen te bepalen tijdstip door koper bij verkoper wordt opgehaald. Als de koper de
hond niet op de hiervoor overeengekomen, dan wel een nader overeengekomen,
datum heeft opgehaald, is de koop van rechtswege ontbonden. Indien sprake is van
een aanbetaling door koper, zoals genoemd in artikel 1 lid 1, is verkoper niet
gehouden tot restitutie van dit bedrag aan koper.
4. Tot de hiervoor in artikel 2 lid 2 genoemde datum van aflevering blijft de hond bij
verkoper en is voor diens rekening en risico. Als de hond in die periode overlijdt is de
koop van rechtswege ontbonden. Indien sprake is van een aanbetaling door koper
wordt dit bedrag, zoals genoemd in artikel 1 lid 1, onmiddellijk door verkoper aan
koper terugbetaald.
5. De koper en de verkoper constateren dat de hond geen/wel (doorhalen) uiterlijk
waarneembare gebreken of afwijkingen heeft. Door de koper en de verkoper wordt
geconstateerd dat de hond wel een uiterlijk waarneembaar gebrek of afwijking heeft
en wel het navolgende gebrek:
_______________________________________________________________________________
6. De verkoper heeft bij de aflevering van de hond alle daarbij behorende bescheiden,
zoals de stamboom, het Europees Dierenpaspoort, uitslagen van
gezondheidsonderzoeken die de hond heeft ondergaan, kopieën van de eventueel bij
de ouderdieren uitgevoerde gezondheidsonderzoeken en kopieën van uitslagen van
gedragstesten die de ouderdieren hebben afgelegd aan de koper verstrekt of ter
inzage voorgelegd en zal voor zover deze nog niet in het bezit van de verkoper zijn,
zoals de stamboom en eigendomsbewijs , deze onmiddellijk na ontvangst alsnog aan
de koper verstrekken.Paraaf fokker                                                                                                                                                                   Paraaf koperArtikel 3: Gebruik, garantie


1. De koper verklaart de hond te kopen voor het gebruik als huishond.
Indien een ander doel (of voorwaarden) wordt (worden) overeengekomen dan dient
dat hieronder te worden omschreven voorzien van de paraaf van de verkoper.
____________________________________________________________________
2. De verkoper verklaart - op grond van de kwalificaties van de ouderdieren - de hond in
aanleg voor dit doel geschikt te achten, maar voor de geschiktheid voor het in het
vorige lid genoemde gebruik geen enkele garantie te kunnen geven.
3. De verkoper garandeert dat de in artikel 1 vermelde gegevens juist zijn en garandeert
dat de ouderdieren voldoen aan de basiseisen van de rasvereniging en geen
ras standaard uitsluitende fouten hebben.
4. Verkoper verklaart geen gegevens onvermeld te hebben gelaten die voor de koper van
belang kunnen zijn.
Artikel 4: Onderzoeksplicht
De verkoper heeft conform het ras specifieke fok reglement de volgende
“gezondheidsonderzoeken” bij de ouderdieren laten verrichten:
 Onderzoek op heupdysplasie waarbij de ouderdieren vrij of nagenoeg vrij zijn
[uitslagen HD A,B,C of normal, fast normal of noch zugelassen. Er is geen sprake van
duidelijke (HD positief) of ernstige HD (optima forma) ]
 Onderzoek op elleboogdysplasie (uitslagen ED vrij of Graad 1 ofwel normal, fast
normal, noch zugelassen. Er is geen sprake van ED graad 2 of graad 3)
 De ouderdieren zijn geslaagd voor een uithouding vermogen proef UV (lichamelijke
conditie)
Ingeval beide ouderdieren van de hond zijn geröntgend ten behoeve van door bevoegde
(nationaal en internationaal) instanties uitgevoerde HD en ED-onderzoek met de
uitslagen A(normal), B(fast normal) of C (noch zugelassen) en de verkoper(fokker)
grondig heeft onderzocht en vastgesteld dat er ten tijde van het afsluiten van deze
overeenkomst van de directe afstamming (ouders en grootouders) van de beide
ouderdieren geen officiële uitslagen bekend zijn, die anders luiden wordt verkoper
(fokker) geacht te hebben voldaan aan zijn wettelijke onderzoeksplicht en is hij niet
gehouden tot vrijwaring van het gebrek heupdysplasie of elleboogdysplasie, indien dit
gebrek zich zou manifesteren, nadat de hond de leeftijd van één jaar heeft bereikt.Paraaf fokker                                                                                                                                                                  Paraaf koperArtikel 6: Verzorging van de hond/Opvolging instructies


1. De koper verklaart de hond goed te zullen verzorgen en daarbij zoveel mogelijk de
(op)voedingsadviezen van de verkoper te zullen opvolgen.
2. De koper verklaart te begrijpen dat met betrekking tot de gezondheid van de hond, in
het bijzonder ten opzichte van de in dit ras voorkomende gezondheidsproblemen, een
goede verzorging en juiste opvoeding noodzakelijk zijn.
3. Een goede verzorging en opvoeding van de hond houdt onder andere, niet uitputtend
bedoeld, in:
A. een juiste soort van beweging, dat wil zeggen dat de opgroeiende hond niet
overmatig mag en kan springen en/of wenden.
B. een juiste hoeveelheid aan beweging, dat wil zeggen dat de opgroeiende hond niet
wordt blootgesteld aan overmatige lichamelijke inspanningen en voldoende rust
krijgt en dus de beweging op de leeftijd van de opgroeiende hond is afgestemd.
C. dat voorkomen moet worden dat de hond zich moet bewegen op gladde vloeren,
alsmede het voorkomen van veelvuldig trappen lopen.
D. een juiste voeding van de hond, dat wil zeggen dat zowel de hoeveelheid voeding
als de kwaliteit van de voeding afgestemd moeten zijn op het specifieke hondenras.
E. het voorkomen van overgewicht van de opgroeiende hond, omdat dit kan leiden tot
gewrichtsproblemen.
F. een juiste vorm van vachtverzorging waaronder onder meer wordt verstaan
regelmatige borstelen, voorkomen van klitvorming, voorkomen en bestrijden van
parasieten e.d.
G. voldoende medische zorg, waaronder begrepen de entingen conform het schema,
zoals de dierenarts dit vermeldt in het Europese Dierenpaspoort.
H. Indien partijen van mening verschillen over de vraag of aan de hond voldoende
zorg wordt onthouden zal deze vraag aan een door de verkoper aan te wijzen
dierenarts worden voorgelegd. De kosten daarvoor worden gedragen door de
verkoper.
4. Als de koper tekort schiet in zijn, hiervoor in dit artikel genoemde, verplichtingen, kan
dit voor de verkoper een grond zijn de ontbinding van de overeenkomst te vorderen,
dan wel reden zijn voor uitsluiting, dan wel matiging te van zijn
schadevergoedingsverplichting als bedoeld in artikel 5, wanneer het geconstateerde
gebrek (mede) veroorzaakt of verergerd is door een ondeskundige behandeling c.q.
het onthouden van voldoende zorg.
Artikel 7: Overdracht
1. Als de koper, om welke reden dan ook, geen zorg meer kan dragen voor de hond zal
de koper de verkoper hiervan onverwijld in kennis stellen. De koper en de verkoperParaaf fokker                                                                                                                                                                   Paraaf koper


TOELICHTING BIJ DE KOOPOVEREENKOMST VOLGENS ADVIES RASVERENIGING


Deze overeenkomst probeert om de rechten, plichten en risico’s – met name ingeval van (mede) erfelijke bepaalde gebreken over
koper en verkoper op een redelijke en billijke wijze evenwichtig te verdelen. Ook de koper is daarbij gebaat. Zowel de
koper als verkoper worden beschouwd als particulieren: liefhebbers en hobbyisten. Deze overeenkomst is niet bedoeld voor
beroepsmatige handelaars of bedrijfsmatige fokkers. Deskundigen in dit verband zijn officiële keurmeesters, bevoegde
onderzoeksinstanties en dierenartsen. De mogelijkheid bestaat tot een eenvoudige rechtsgang naar de Commissie van Beroep
van de rasvereniging.
In de koopovereenkomst hanteert de Vereniging van fokkers en liefhebbers van Duitse Herdershonden (V.D.H.) de volgende
uitgangspunten:
a. heeft de fokker er volgens het ras specifieke fok reglement alles aan gedaan om te voorkomen dat het dier zo’n gebrek
(mee) krijgt. dan is de fokker niet aansprakelijk voor de schade.
b. heeft de fokker geen voorzorgsmaatregelen genomen dan is de fokker al snel aansprakelijk en schadeplichtig.
c. treft de fokker bovendien verwijt dat hij wist dat het gebrek aanwezig was, dan is de fokker te kwader trouw en zal hij ook
veroordeeld worden om de gevolgschade (dierenartskosten e.d.) te vergoeden.
De koop van een Duitse Herdershond betekent een risico met betrekking tot erfelijke gezondheidsproblemen. Daarom wordt dit
in de inleiding van de koopovereenkomst duidelijk vermeld. De koper wordt op deze risico’s gewezen. De Duitse Herdershond
als hondenras is een zogenaamd gebrekkig product. Dat wil zeggen dat er bij dit ras een aantal erfelijkheidsproblemen bekend
zijn zoals onder andere heupdysplasie en ellebogendysplasie. De fokker is gehouden aan zorgvuldigheidsnormen bij het fokken
volgens het ras specifieke fok reglement van de rasvereniging. Dit houdt in onder meer een inspanningsverplichting, zorg- en -
onderzoeksplicht om zo gezond mogelijke Duitse Herdershonden te fokken. De verkoper heeft een onder zoek- en
mededelingsplicht, de koper heeft een onder zoek- en informatieplicht. Bij de koop van een rashond mag van een gemiddelde
koper verwacht worden dat hij informeert bij de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied en/of rasvereniging.
De koopovereenkomst gaat standaard uit van de Duitse Herdershond als huishond. Dit is het normale functioneren van de
meerderheid van de huisdieren. De mogelijkheid bestaat om dit anders te omschrijven en nadere voorwaarden te bepalen.
De koopovereenkomst verplicht de koper om binnen acht dagen na ontvangst van de hond, deze bij een dierenarts te laten
onderzoeken op eventuele gebreken, die op dat moment waarneembaar zijn. Het is dan mogelijk de koop te laten ontbinden of
schadevergoeding te verlangen volgens artikel 5.1. Deze bepaling ziet erop toe dat eventuele zichtbare gebreken zo snel
mogelijk vastgesteld worden omdat gebreken ook later door milieu-invloeden kunnen ontstaan die mogelijk geen direct
oorzakelijk verband hebben met het fokken of verblijf bij verkoper. Later kan op minder ernstige, waarneembare gebreken
geen verhaal gemaakt worden. Ook is het van belang voor de pup of hond dat deze eventueel zo snel mogelijk teruggeplaatst
wordt indien sprake is van goede redenen tot ontbinding van de koop. Overigens is het plicht dat bij pups een klinisch
gezondheidsonderzoek door een dierenarts in het dierenpaspoort is vastgelegd.
Zowel genetische- als milieu-invloeden hebben invloed op het ontstaan van heupdysplasie en ellebogendysplasie. Vandaar dat
het niet redelijk zou zijn om de aansprakelijkheid uit te sluiten voor ernstige HD optredend in het eerste levensjaar waarvan het
dier duidelijk hinder (pijn) ondervindt.
Erfelijke gebreken zoals ernstige heupdysplasie en elleboogdysplasie door pijn en hinder openbaren zich in de regel reeds
binnen het eerste levensjaar. Met het manifesteren van deze erfelijke gebreken voor de leeftijd van een jaar wordt bedoeld: het
bestaan van een medische voorgeschiedenis dat deze pijn (hinder) voor de leeftijd van een jaar zich openbaart en hiervan
aantoonbaar mededeling is gedaan. Met ernstige erfelijkheidsproblemen wordt bedoeld dat van een normaal (klinisch)
functioneren als huishond geen sprake meer kan zijn. Dit kan later binnen een redelijke termijn door een officiële beoordeling
bevestigd worden.


Geschillen en klachten


Goede communicatie, wederzijds begrip kunnen veel geschillen voorkomen. Raadpleeg als koper allereerst de verkoper of
fokker. Toon als verkoper of fokker begrip en probeer in redelijkheid en billijkheid tot een oplossing te komen. Een procedure is
vaak het meest slechte advies. Om dit te voorkomen adviseert de rasvereniging goedgekeurde koopovereenkomsten te
gebruiken waarbij de rechten en plichten van koper en verkoper op een redelijke en billijke wijze zijn vastgelegd en waarbij met
de belangen van de koper van een pup rekening wordt gehouden. De koopovereenkomst: ziet toe op een zorgvuldig gefokte
pup, legt afspraken en eventuele garanties duidelijk vast, regelt hoe geschillen kunnen worden opgelost. Het zich hierop
beroepen is voor de koper veel makkelijker. Ook zonder schriftelijke koopovereenkomst kan de koper terugvallen op het
conformiteit beginsel. De koper moet de klachten altijd melden bij de verkoper en hem de gelegenheid geven het probleem op te
lossen binnen een redelijke tijd.


Redelijke verhouding


De koper kan het volgende van de verkoper eisen: voor zover mogelijk herstel van het gebrek, matiging van de verkoopprijs,
vervanging. De koper moet wel beseffen dat een en ander in redelijke verhouding moet staan tot de koopprijs. Kunnen koper
en verkoper in redelijkheid en billijkheid niet tot een oplossing komen en is er sprake is van het niet nakomen van de
koopovereenkomst dan kan koper eisen deze te laten ontbinden. Hierdoor gaan de verbintenissen over en weer te niet en kan
de koper de koopprijs terugvorderen. Dit laatste zal zeker het geval zijn als de pup door gebreken kort na de koop komt te
overlijden of moet inslapen. Indien koper kan bewijzen dat de verkoper verwijtbaar, toerekenbaar te kort schiet of wel 'te
kwader trouw is' dan is een verdergaande schadevergoeding eis mogelijk. Dit is bijvoorbeeld het geval indien koper de hond
moet inslapen vanwege heupdysplasie en de fokker heeft koper voorgelogen over de HD-status en/of willens en wetens,
ondanks bestaande fok reglementen, met een ernstig aan HD-lijdende hond heeft gefokt of de ouderdieren niet heeft laten
onderzoeken.


Procedure


1. De koper meldt de klacht bij de verkoper en probeert in overleg tot een oplossing te komen.
2. Als overleg niet tot een oplossing leidt, dan moet de koper de verkoper schriftelijk (aangetekend) in gebreke stellen en de
verkoper de tijd geven het probleem op te lossen. De koopovereenkomst geeft de verkoper recht op een “second opinion”.
3. Als ook een brief niet tot een oplossing leidt dan kan de koper het geschil voorleggen aan de Commissie van Beroep
(arbitrage commissie) of aan de rechter. Meestal is hiervoor een procedure voor de kantonrechter voldoende.

Paraaf fokker                                                                                                                                                                 Paraaf koper

Deze fokker is lid van de VDH.  Vereniging van fokkers en liefhebbers van Duitse herdershonden.
Deze fokker is lid van de VDH. Vereniging van fokkers en liefhebbers van Duitse herdershonden.
Deze fokker is lid van de VDH Ommen E.O.
Deze fokker is lid van de VDH Ommen E.O.